Tại dự thảo Thông tư về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mua bán nợ Việt Nam (DATC), Bộ Tài chính đề xuất nâng mức vốn điều lệ của công ty này từ 2.481 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng.

Theo dự thảo, DATC hoạt động nhằm mục tiêu hỗ trợ quá trình tái cơ cấu và chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước đầu tư tại DATC và vốn của DATC đầu tư tại các doanh nghiệp khác; hoàn thành các nhiệm vụ khác do chủ sở hữu nhà nước giao.

Ngành nghề kinh doanh chính của DATC thuộc lĩnh vực dịch vụ tài chính, trong đó tập trung chủ yếu vào các hoạt động mua, bán, xử lý các khoản nợ và tài sản (bao gồm cả tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản trên đất được sử dụng để bảo đảm cho các khoản nợ); tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản đã loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước; mua, bán, xử lý các khoản nợ và tài sản gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp.

Ngành nghề hỗ trợ ngành nghề kinh doanh chính bao gồm: Tư vấn xử lý nợ, tài sản; tư vấn mua, bán, sáp nhập, tái cơ cấu doanh nghiệp; quản lý, xử lý, khai thác tài sản đảm bảo khoản nợ, tài sản nhận gán nợ và tài sản đã mua (bao gồm cả tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản trên đất được sử dụng để bảo đảm cho các khoản nợ); dịch vụ quản lý nợ và thu nợ; kinh doanh những ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Hoạt động mua nợ và tài sản

Theo dự thảo, DATC được mua các khoản nợ, tài sản mà chủ nợ, chủ tài sản có nhu cầu bán (bao gồm cả tài sản và quyền sử dụng đất, tài sản trên đất được sử dụng để bảo đảm cho các khoản nợ, nợ nước ngoài, hối phiếu, trái phiếu, bao gồm cả hối phiếu, trái phiếu do chính DATC phát hành).

Về hình thức mua nợ và tài sản, DATC có thể thỏa thuận trực tiếp với chủ nợ, chủ tài sản; tham gia đấu thầu, đấu giá mua nợ và tài sản; thực hiện mua theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đối với tài sản đã mua, tiếp nhận, DATC có thể xử lý tài sản bằng các hình thức như: Bán tài sản; dùng tài sản để góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết; cho thuê tài sản hoặc hoán đổi, sử dụng vào kinh doanh; bảo quản, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo tài sản để bán, cho thuê, góp vốn hoặc sử dụng vào kinh doanh.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.


 

Đang truy cập: 3
Trong ngày: 49
Trong tuần: 139
Lượt truy cập: 1563192
                        

Tel: (+848) 6680 3173 - 6675 5878  Fax: (+848) 3825 1727

Hotline: 0908 006 302 - 1913 569 727

Email: hcm@namvietluat.com - thanhdanh@namvietluat.com

Website: www.namvietluat.com - www.nguoinuocngoai.com